Logo Search packages:      
Sourcecode: gaim version File versions

libgg.c

/* $Id: libgg.c,v 1.21.2.1 2005/03/02 11:53:57 nosnilmot Exp $ */

/*
 * (C) Copyright 2001 Wojtek Kaniewski <wojtekka@irc.pl>,
 *           Robert J. Woźny <speedy@ziew.org>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License Version 2 as
 * published by the Free Software Foundation.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 */

#include <sys/types.h>
#ifndef _WIN32
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/wait.h>
#include <netdb.h>
#include <pwd.h>
#else
#include <fcntl.h>
#endif

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <errno.h>
#ifndef _AIX
# include <string.h>
#endif
#include <stdarg.h>
#include <time.h>
#ifdef sun
 #include <sys/filio.h>
#endif
#include <glib.h>
#if G_BYTE_ORDER == G_BIG_ENDIAN
# define WORDS_BIGENDIAN 1
#endif
#include "internal.h"
#include "libgg.h"

#include "proxy.h"
#include "debug.h"

#ifdef _WIN32
#include "win32dep.h"
#endif

int gg_debug_level = (GG_DEBUG_NET | GG_DEBUG_TRAFFIC | GG_DEBUG_DUMP | GG_DEBUG_FUNCTION | GG_DEBUG_MISC);
int gg_http_use_proxy = 0;
int gg_http_proxy_port = 0;
char *gg_http_proxy_host = NULL;

#ifndef lint 

static char rcsid[]
#ifdef __GNUC__
__attribute__ ((unused))
#endif
= "$Id: libgg.c,v 1.21.2.1 2005/03/02 11:53:57 nosnilmot Exp $";

#endif 

/*
 * fix32() // funkcja wewnętrzna
 *
 * dla maszyn big-endianowych zamienia kolejność bajtów w ,,long''ach.
 */
static inline unsigned long fix32(unsigned long x)
{
#ifndef WORDS_BIGENDIAN
   return x;
#else
   return (unsigned long)
      (((x & (unsigned long) 0x000000ffU) << 24) |
         ((x & (unsigned long) 0x0000ff00U) << 8) |
         ((x & (unsigned long) 0x00ff0000U) >> 8) |
         ((x & (unsigned long) 0xff000000U) >> 24));
#endif      
}

/*
 * fix16() // funkcja wewnętrzna
 *
 * dla maszyn big-endianowych zamienia kolejność bajtów w ,,short''ach.
 */

static inline unsigned short fix16(unsigned short x)
{
#ifndef WORDS_BIGENDIAN
   return x;
#else
   return (unsigned short)
      (((x & (unsigned short) 0x00ffU) << 8) |
         ((x & (unsigned short) 0xff00U) >> 8));
#endif
}

#ifndef _WIN32
/*
 * gg_resolve() // funkcja wewnętrzna
 *
 * tworzy pipe'y, forkuje się i w drugim procesie zaczyna resolvować 
 * podanego hosta. zapisuje w sesji deskryptor pipe'u. jeśli coś tam
 * będzie gotowego, znaczy, że można wczytać ,,struct in_addr''. jeśli
 * nie znajdzie, zwraca INADDR_NONE.
 *
 * - fd - wskaźnik gdzie wrzucić deskryptor,
 * - pid - gdzie wrzucić pid dzieciaka,
 * - hostname - nazwa hosta do zresolvowania.
 *
 * zwraca 0 jeśli udało się odpalić proces lub -1 w przypadku błędu.
 */
int gg_resolve(int *fd, int *pid, char *hostname)
{
   int pipes[2], res;
   struct in_addr a;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_resolve(..., \"%s\");\n", hostname);
   
   if (!fd | !pid) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }

   if (pipe(pipes) == -1)
      return -1;

   if ((res = fork()) == -1)
      return -1;

   if (!res) {
      if ((a.s_addr = inet_addr(hostname)) == INADDR_NONE) {
         struct hostent *he;
      
         if (!(he = gethostbyname(hostname)))
            a.s_addr = INADDR_NONE;
         else
            memcpy((char*) &a, he->h_addr, sizeof(a));
      }

      write(pipes[1], &a, sizeof(a));

      exit(0);
   }

   close(pipes[1]);

   *fd = pipes[0];
   *pid = res;

   return 0;
}
#endif /*!_WIN32*/

/*
 * gg_recv_packet() // funkcja wewnętrzna
 *
 * odbiera jeden pakiet gg i zwraca wskaźnik do niego. pamięć po nim
 * wypadałoby uwolnić.
 *
 * - sock - połączony socket.
 *
 * jeśli wystąpił błąd, zwraca NULL. reszta w errno.
 */
static void *gg_recv_packet(struct gg_session *sess)
{
   struct gg_header h;
   char *buf = NULL;
   int ret = 0, offset, size = 0;
   int sizeh = sizeof(struct gg_header);

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_recv_packet(...);\n");
   
   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return NULL;
   }

   if (sess->recv_left < 1) {
      while (ret != sizeh) {
         ret = read(sess->fd, &h, sizeh);
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- header recv(..., %d) = %d\n", sizeh, ret);
         if (ret < sizeh) {
            if (errno != EINTR) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- errno = %d (%s)\n", errno, strerror(errno));
               return NULL;
            }
         }
      }

      h.type = fix32(h.type);
      h.length = fix32(h.length);
   } else {
      memcpy(&h, sess->recv_buf, sizeh);
   }

   /* jakieś sensowne limity na rozmiar pakietu */
   if (h.length < 0 || h.length > 65535) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- invalid packet length (%d)\n", h.length);
      errno = ERANGE;
      return NULL;
   }

   if (sess->recv_left > 0) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- resuming last gg_recv_packet()\n");
      size = sess->recv_left;
      offset = sess->recv_done;
      buf = sess->recv_buf;
   } else {
      if (!(buf = malloc(sizeh + h.length + 1))) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- not enough memory\n");
         return NULL;
      }

      memcpy(buf, &h, sizeh);

      offset = 0;
      size = h.length;
   }

   while (size > 0) {
      ret = read(sess->fd, buf + sizeh + offset, size);
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- body recv(..., %d) = %d\n", size, ret);
      if (ret > -1 && ret <= size) {
         offset += ret;
         size -= ret;
      } else if (ret == -1) { 
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- errno = %d (%s)\n", errno, strerror(errno));
         if (errno == EAGAIN) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- %d bytes received, %d left\n", offset, size);
            sess->recv_buf = buf;
            sess->recv_left = size;
            sess->recv_done = offset;
            return NULL;
         }
         if (errno != EINTR) {
            /* errno = EINVAL; */
            free(buf);
            return NULL;
         }
      }
   }

   sess->recv_left = 0;

   if ((gg_debug_level & GG_DEBUG_DUMP)) {
      int i;

      gg_debug(GG_DEBUG_DUMP, ">> received packet (type=%.2x):", h.type);
      for (i = 0; i < sizeh + h.length; i++) 
         gg_debug(GG_DEBUG_DUMP, " %.2x", (unsigned char) buf[i]);
      gg_debug(GG_DEBUG_DUMP, "\n");
   }

   return buf;
}

/*
 * gg_send_packet() // funkcja wewnętrzna
 *
 * konstruuje pakiet i wysyła go do serwera.
 *
 * - sock - deskryptor gniazda
 * - type - typ pakietu
 * - payload_1 - pierwsza część pakietu
 * - payload_length_1 - długość pierwszej części
 * - payload_2 - druga część pakietu
 * - payload_length_2 - długość drugiej części
 * - ... - kolejne części pakietu i ich długości
 * - NULL - końcowym parametr (konieczny!)
 *
 * jeśli się powiodło, zwraca 0, w przypadku błędu -1. jeśli errno == ENOMEM,
 * zabrakło pamięci. inaczej był błąd przy wysyłaniu pakietu. dla errno == 0
 * nie wysłano całego pakietu.
 */
int gg_send_packet(struct gg_session *sess, int type, ...)
{
   struct gg_header *h;
   char *tmp;
   int tmp_length;
   void *payload;
   int payload_length;
   va_list ap;
   int res;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_send_packet(%p, 0x%.2x, ...)\n", sess, type);

   tmp_length = 0;

   if (!(tmp = malloc(sizeof(struct gg_header)))) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_send_packet() not enough memory for packet header\n");
      return -1;
   }

   h = (struct gg_header*) tmp;
   h->type = fix32(type);
   h->length = fix32(0);

   va_start(ap, type);

   payload = va_arg(ap, void *);

   while (payload) {
      char *tmp2;

      payload_length = va_arg(ap, int);

      if (payload_length < 0)
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_send_packet() invalid payload length (%d)\n", payload_length);
   
      if (!(tmp2 = realloc(tmp, sizeof(struct gg_header) + tmp_length + payload_length))) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_send_packet() not enough memory for payload\n");
         free(tmp);
         va_end(ap);
            return -1;
        }

      tmp = tmp2;
      
      memcpy(tmp + sizeof(struct gg_header) + tmp_length, payload, payload_length);
      tmp_length += payload_length;

      payload = va_arg(ap, void *);
   }

   va_end(ap);

   h = (struct gg_header*) tmp;
   h->length = fix32(tmp_length);

   if ((gg_debug_level & GG_DEBUG_DUMP)) {
        unsigned int i;
      
        gg_debug(GG_DEBUG_DUMP, "// gg_send_packet(0x%.2x)", fix32(h->type));
        for (i = 0; i < sizeof(struct gg_header) + fix32(h->length); i++)
            gg_debug(GG_DEBUG_DUMP, " %.2x", (unsigned char) tmp[i]);
        gg_debug(GG_DEBUG_DUMP, "\n");
    }
   
   tmp_length += sizeof(struct gg_header);
   
   if ((res = gg_write(sess, tmp, tmp_length)) < tmp_length) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_send_packet() write() failed. res = %d, errno = %d (%s)\n", res, errno, strerror(errno));
      free(tmp);
      return -1;
   }
   
   free(tmp); 
   return 0;
}

/*
 * gg_write() // funkcja pomocnicza
 *
 * zapisuje do gniazda określoną ilość bajtów. bierze pod uwagę, czy mamy
 * połączenie zwykłe czy TLS.
 *
 * - sess - sesja,
 * - buf - bufor,
 * - length - ilość bajtów,
 *
 * takie same wartości jak write().
 */
int gg_write(struct gg_session *sess, const char *buf, int length)
{
   int res;

#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_OPENSSL
   if (sess->ssl) {
      int err;

      res = SSL_write(sess->ssl, buf, length);

      if (res < 0) {
         err = SSL_get_error(sess->ssl, res);

         if (err == SSL_ERROR_WANT_WRITE)
            errno = EAGAIN;

         return -1;
      }
   } else
#endif
      res = write(sess->fd, buf, length);

   return res;
}


#ifndef _WIN32
/*
 * gg_login()
 *
 * rozpoczyna procedurę łączenia się z serwerem. resztę obsłguje się przez
 * gg_watch_event.
 *
 * - uin - numerek usera,
 * - password - jego hasełko,
 * - async - ma być asynchronicznie?
 *
 * UWAGA! program musi obsłużyć SIGCHLD, jeśli łączy się asynchronicznie,
 * żeby zrobić pogrzeb zmarłemu procesowi resolvera.
 *
 * w przypadku błędu zwraca NULL, jeśli idzie dobrze (async) albo poszło
 * dobrze (sync), zwróci wskaźnik do zaalokowanej struktury `gg_session'.
 */
struct gg_session *gg_login(uin_t uin, char *password, int async)
{
   struct gg_session *sess;
   char *hostname;
   int port;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_login(%u, \"...\", %d);\n", uin, async);

   if (!(sess = malloc(sizeof(*sess))))
      return NULL;

   sess->uin = uin;
   if (!(sess->password = strdup(password))) {
      free(sess);
      return NULL;
   }
   sess->state = GG_STATE_RESOLVING;
   sess->check = GG_CHECK_READ;
   sess->async = async;
   sess->seq = 0;
   sess->recv_left = 0;
   sess->last_pong = 0;
   sess->server_ip = 0;
   sess->initial_status = 0;
    sess->type = GG_SESSION_GG;
   
   if (gg_http_use_proxy) {
      hostname = gg_http_proxy_host;
      port = gg_http_proxy_port;
   } else {
      hostname = GG_APPMSG_HOST;
      port = GG_APPMSG_PORT;
   };

   if (async) {
      if (gg_resolve(&sess->fd, &sess->pid, hostname)) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- resolving failed\n");
         free(sess);
         return NULL;
      }
   } else {
      struct in_addr a;

      if ((a.s_addr = inet_addr(hostname)) == INADDR_NONE) {
         struct hostent *he;
   
         if (!(he = gethostbyname(hostname))) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- host %s not found\n", hostname);
            free(sess);
            return NULL;
         } else
            memcpy((char*) &a, he->h_addr, sizeof(a));
      }

      if (!(sess->fd = gg_connect(&a, port, 0)) == -1) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connection failed\n");
         free(sess);
         return NULL;
      }

      sess->state = GG_STATE_CONNECTING;

      while (sess->state != GG_STATE_CONNECTED) {
         struct gg_event *e;

         if (!(e = gg_watch_fd(sess))) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- some nasty error in gg_watch_fd()\n");
            free(sess);
            return NULL;
         }

         if (e->type == GG_EVENT_CONN_FAILED) {
            errno = EACCES;
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- could not login\n");
            gg_free_event(e);
            free(sess);
            return NULL;
         }

         gg_free_event(e);
      }
   }

   return sess;
}
#endif /*!_WIN32*/

/* 
 * gg_login_hash() // funkcja wewnętrzna
 * 
 * liczy hash z hasła i danego seeda.
 * 
 * - password - hasło do hashowania
 * - seed - wartość podana przez serwer
 *
 * hash.
 */
unsigned int gg_login_hash(const unsigned char *password, unsigned int seed)
{
   unsigned int x, y, z;

   y = seed;

   for (x = 0; *password; password++) {
      x = (x & 0xffffff00) | *password;
      y ^= x;
      y += x;
      x <<= 8;
      y ^= x;
      x <<= 8;
      y -= x;
      x <<= 8;
      y ^= x;

      z = y & 0x1F;
      y = (y << z) | (y >> (32 - z));
   }

   return y;
}

/* 
 * gg_free_session()
 *
 * zwalnia pamięć zajmowaną przez opis sesji.
 *
 * - sess - opis sesji.
 *
 * nie zwraca niczego, bo i po co?
 */
void gg_free_session(struct gg_session *sess)
{
   if (!sess)
      return;

   free(sess->password);
   free(sess);
}

/*
 * gg_change_status()
 *
 * zmienia status użytkownika. przydatne do /away i /busy oraz /quit.
 *
 * - sess - opis sesji,
 * - status - nowy status użytkownika.
 *
 * jeśli wysłał pakiet zwraca 0, jeśli nie udało się, zwraca -1.
 */
int gg_change_status(struct gg_session *sess, int status)
{
   struct gg_new_status p;

   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }

   if (sess->state != GG_STATE_CONNECTED) {
      errno = ENOTCONN;
      return -1;
   }

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_change_status(..., %d);\n", status);

   p.status = fix32(status);

   return gg_send_packet(sess, GG_NEW_STATUS, &p, sizeof(p), NULL, 0);
}

/*
 * gg_change_status_descr()
 *
 * zmienia status uøytkownika na opisowy.
 *
 * - sess - opis sesji
 * - status - nowy status uøytkownika
 * - descr - opis statusu
 *
 * 0, -1.
 */
int gg_change_status_descr(struct gg_session *sess, int status, const char *descr)
{
   struct gg_new_status p;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_change_status_descr(%p, %d, \"%s\");\n", sess, status, descr);

   if (!sess || !descr) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }

   if (sess->state != GG_STATE_CONNECTED) {
      errno = ENOTCONN;
      return -1;
   }

   p.status = fix32(status);

   return gg_send_packet(sess, GG_NEW_STATUS, &p, sizeof(p), descr, (strlen(descr) > GG_STATUS_DESCR_MAXSIZE) ? GG_STATUS_DESCR_MAXSIZE : strlen(descr), NULL);
}

/*
 * gg_logoff()
 *
 * wylogowuje użytkownika i zamyka połączenie.
 *
 * - sock - deskryptor socketu.
 *
 * nie zwraca błędów. skoro się żegnamy, to olewamy wszystko.
 */
void gg_logoff(struct gg_session *sess)
{
   if (!sess)
      return;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_logoff(...);\n");

   if (sess->state == GG_STATE_CONNECTED)
      gg_change_status(sess, GG_STATUS_NOT_AVAIL);
   
   if (sess->fd) {
      shutdown(sess->fd, 2);
      close(sess->fd);
   }
}

/*
 * gg_send_message()
 *
 * wysyła wiadomość do innego użytkownika. zwraca losowy numer
 * sekwencyjny, który można zignorować albo wykorzystać do potwierdzenia.
 *
 * - sess - opis sesji
 * - msgclass - rodzaj wiadomości
 * - recipient - numer adresata
 * - message - treść wiadomości
 *
 * numer sekwencyjny wiadomości lub -1 w przypadku błędu.
 */
int gg_send_message(struct gg_session *sess, int msgclass, uin_t recipient, const unsigned char *message)
{
   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_send_message(%p, %d, %u, %p)\n", sess, msgclass, recipient, message);

   return gg_send_message_richtext(sess, msgclass, recipient, message, NULL, 0);
}

/*
 * gg_send_message_richtext()
 *
 * wysyła kolorową wiadomość do innego użytkownika. zwraca losowy numer
 * sekwencyjny, który można zignorować albo wykorzystać do potwierdzenia.
 *
 * - sess - opis sesji
 * - msgclass - rodzaj wiadomości
 * - recipient - numer adresata
 * - message - treść wiadomości
 * - format - informacje o formatowaniu
 * - formatlen - długość informacji o formatowaniu
 *
 * numer sekwencyjny wiadomości lub -1 w przypadku błędu.
 */
int gg_send_message_richtext(struct gg_session *sess, int msgclass, uin_t recipient, const unsigned char *message, const unsigned char *format, int formatlen)
{
   struct gg_send_msg s;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_send_message_richtext(%p, %d, %u, %p, %p, %d);\n", sess, msgclass, recipient, message, format, formatlen);

   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }

   if (sess->state != GG_STATE_CONNECTED) {
      errno = ENOTCONN;
      return -1;
   }

   s.recipient = fix32(recipient);
   if (!sess->seq)
      sess->seq = 0x01740000 | (rand() & 0xffff);
   s.seq = fix32(sess->seq);
   s.msgclass = fix32(msgclass);
   sess->seq += (rand() % 0x300) + 0x300;

   if (gg_send_packet(sess, GG_SEND_MSG, &s, sizeof(s), message, strlen(message) + 1, format, formatlen, NULL) == -1)
      return -1;

   return fix32(s.seq);
}

/*
 * gg_ping()
 *
 * wysyła do serwera pakiet typu yeah-i'm-still-alive.
 *
 * - sess - zgadnij.
 *
 * jeśli nie powiodło się wysłanie pakietu, zwraca -1. otherwise 0.
 */
int gg_ping(struct gg_session *sess)
{
   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }

   if (sess->state != GG_STATE_CONNECTED) {
      errno = ENOTCONN;
      return -1;
   }

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_ping(...);\n");

   return gg_send_packet(sess, GG_PING, NULL);
}

/*
 * gg_free_event()
 *
 * zwalnia pamięć zajmowaną przez informację o zdarzeniu
 *
 * - event - wskaźnik do informacji o zdarzeniu
 *
 * nie ma czego zwracać.
 */
void gg_free_event(struct gg_event *e)
{
   if (!e)
      return;
   if (e->type == GG_EVENT_MSG)
      free(e->event.msg.message);
   if (e->type == GG_EVENT_NOTIFY)
      free(e->event.notify);
   free(e);
}

/*
 * gg_notify()
 *
 * wysyła serwerowi listę ludków, za którymi tęsknimy.
 *
 * - sess - identyfikator sesji,
 * - userlist - wskaźnik do tablicy numerów,
 * - count - ilość numerków.
 *
 * jeśli udało się, zwraca 0. jeśli błąd, dostajemy -1.
 */
int gg_notify(struct gg_session *sess, uin_t *userlist, int count)
{
   struct gg_notify *n;
   uin_t *u;
   int i, res = 0;

   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }
   
   if (sess->state != GG_STATE_CONNECTED) {
      errno = ENOTCONN;
      return -1;
   }

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_notify(..., %d);\n", count);
   
   if (!userlist || !count)
      return 0;
   
   if (!(n = (struct gg_notify*) malloc(sizeof(*n) * count)))
      return -1;
   
   for (u = userlist, i = 0; i < count; u++, i++) { 
      n[i].uin = fix32(*u);
      n[i].dunno1 = 3;
   }
   
   if (gg_send_packet(sess, GG_NOTIFY, n, sizeof(*n) * count, NULL, 0) == -1)
      res = -1;

   free(n);

   return res;
}

/*
 * gg_add_notify()
 *
 * dodaje w locie do listy ukochanych dany numerek.
 *
 * - sess - identyfikator sesji,
 * - uin - numerek ukochanej.
 *
 * jeśli udało się wysłać, daje 0. inaczej -1.
 */
int gg_add_notify(struct gg_session *sess, uin_t uin)
{
   struct gg_add_remove a;

   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }

   if (sess->state != GG_STATE_CONNECTED) {
      errno = ENOTCONN;
      return -1;
   }
   
   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_add_notify(..., %u);\n", uin);
   
   a.uin = fix32(uin);
   a.dunno1 = 3;
   
   return gg_send_packet(sess, GG_ADD_NOTIFY, &a, sizeof(a), NULL);
}

/*
 * gg_remove_notify()
 *
 * w locie usuwa z listy zainteresowanych.
 *
 * - sess - id sesji,
 * - uin - numerek.
 *
 * zwraca -1 jeśli był błąd, 0 jeśli się udało wysłać pakiet.
 */
int gg_remove_notify(struct gg_session *sess, uin_t uin)
{
   struct gg_add_remove a;

   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }

   if (sess->state != GG_STATE_CONNECTED) {
      errno = ENOTCONN;
      return -1;
   }

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_remove_notify(..., %u);\n", uin);
   
   a.uin = fix32(uin);
   a.dunno1 = 3;
   
   return gg_send_packet(sess, GG_REMOVE_NOTIFY, &a, sizeof(a), NULL, 0);
}

/*
 * gg_userlist_request()
 *
 * wysyła żądanie/zapytanie listy kontaktów na serwerze.
 *
 * - sess - opis sesji
 * - type - rodzaj zapytania/żądania
 * - request - treść zapytania/żądania (może być NULL)
 *
 * 0, -1
 */
int gg_userlist_request(struct gg_session *sess, char type, const char *request)
{
   int len;

   if (!sess) {
      errno = EINVAL;
      return -1;
   }
   
   if (!request) {
      sess->userlist_blocks = 1;
      return gg_send_packet(sess, GG_USERLIST_REQUEST, &type, sizeof(type), NULL);
   }
   
   len = strlen(request);

   sess->userlist_blocks = 0;

   while (len > 2047) {
      sess->userlist_blocks++;

      if (gg_send_packet(sess, GG_USERLIST_REQUEST, &type, sizeof(type), request, 2047, NULL) == -1)
         return -1;

      if (type == GG_USERLIST_PUT)
         type = GG_USERLIST_PUT_MORE;

      request += 2047;
      len -= 2047;
   }

   sess->userlist_blocks++;

   return gg_send_packet(sess, GG_USERLIST_REQUEST, &type, sizeof(type), request, len, NULL);
}

/*
 * gg_watch_fd_connected() // funkcja wewnętrzna
 *
 * patrzy na socketa, odbiera pakiet i wypełnia strukturę zdarzenia.
 *
 * - sock - lalala, trudno zgadnąć.
 *
 * jeśli błąd -1, jeśli dobrze 0.
 */
static int gg_watch_fd_connected(struct gg_session *sess, struct gg_event *e)
{
   struct gg_header *h;
   char *p;

   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_watch_fd_connected(...);\n");

   if (!(h = gg_recv_packet(sess))) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- gg_recv_packet failed. errno = %d (%d)\n", errno, strerror(errno));
      return -1;
   }

   p = (void *)h + sizeof(struct gg_header);


   switch (h->type) {
     case GG_RECV_MSG:
     {
      struct gg_recv_msg *r = (void *)p;

      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- received a message\n");

      if (h->length >= sizeof(*r)) {
         e->type = GG_EVENT_MSG;
         e->event.msg.msgclass = fix32(r->msgclass);
         e->event.msg.sender = fix32(r->sender);
         e->event.msg.message = strdup((char*) r + sizeof(*r));
         e->event.msg.time = fix32(r->time);
      }
      break;
     }
     case GG_NOTIFY_REPLY:
     {
      struct gg_notify_reply *n = (void *)p;
      int count, i;

      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- received a notify reply\n");
      
      e->type = GG_EVENT_NOTIFY;
      if (!(e->event.notify = (void*) malloc(h->length + 2 * sizeof(*n)))) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- not enough memory\n");
         free(h);
         return -1;
      }
      count = h->length / sizeof(*n);
      memcpy(e->event.notify, p, h->length);
      e->event.notify[count].uin = 0;
      for (i = 0; i < count; i++) {
         e->event.notify[i].uin = fix32(e->event.notify[i].uin);
         e->event.notify[i].status = fix32(e->event.notify[i].status);
      }
      break;
     }
     
     case GG_NOTIFY_REPLY60:
     {
        struct gg_notify_reply60 *n = (void*) p;
        unsigned int length = h->length, i = 0;

        gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received a notify reply\n");

        e->type = GG_EVENT_NOTIFY60;
        e->event.notify60 = malloc(sizeof(*e->event.notify60));

        if (!e->event.notify60) {
           gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for notify data\n");
           goto fail;
        }

        e->event.notify60[0].uin = 0;
        
        while (length >= sizeof(struct gg_notify_reply60)) {
           uin_t uin = fix32(n->uin);
           char *tmp;

           e->event.notify60[i].uin = uin & 0x00ffffff;
           e->event.notify60[i].status = n->status;
           e->event.notify60[i].remote_ip = n->remote_ip;
           e->event.notify60[i].remote_port = fix16(n->remote_port);
           e->event.notify60[i].version = n->version;
           e->event.notify60[i].image_size = n->image_size;
           e->event.notify60[i].descr = NULL;
           e->event.notify60[i].time = 0;

           if (GG_S_D(n->status)) {
              unsigned char descr_len = *((char*) n + sizeof(struct gg_notify_reply60));

              if (descr_len < length) {
                 if (!(e->event.notify60[i].descr = malloc(descr_len + 1))) {
                    gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for notify data\n");
                    goto fail;
                 }

                 memcpy(e->event.notify60[i].descr, (char*) n + sizeof(struct gg_notify_reply60) + 1, descr_len);
                 e->event.notify60[i].descr[descr_len] = 0;

                 /* XXX czas */
              }
              
              length -= sizeof(struct gg_notify_reply60) + descr_len + 1;
              n = (void*) ((char*) n + sizeof(struct gg_notify_reply60) + descr_len + 1);
           } else {
              length -= sizeof(struct gg_notify_reply60);
              n = (void*) ((char*) n + sizeof(struct gg_notify_reply60));
           }

           if (!(tmp = realloc(e->event.notify60, (i + 2) * sizeof(*e->event.notify60)))) {
              gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for notify data\n");
              free(e->event.notify60);
              goto fail;
           }

           e->event.notify60 = (void*) tmp;
           e->event.notify60[++i].uin = 0;
        }

        break;
     }

     case GG_STATUS:
     {
      struct gg_status *s = (void *)p;

      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- received a status change\n");

      if (h->length >= sizeof(*s)) {
         e->type = GG_EVENT_STATUS;
         memcpy(&e->event.status, p, sizeof(*s));
         e->event.status.uin = fix32(e->event.status.uin);
         e->event.status.status = fix32(e->event.status.status);
      }
      break;
     }
     
     case GG_STATUS60:
     {
        struct gg_status60 *s = (void*) p;
        uint32_t uin;

        gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received a status change\n");

        if (h->length < sizeof(*s))
           break;

        uin = fix32(s->uin);

        e->type = GG_EVENT_STATUS60;
        e->event.status60.uin = uin & 0x00ffffff;
        e->event.status60.status = s->status;
        e->event.status60.remote_ip = s->remote_ip;
        e->event.status60.remote_port = fix16(s->remote_port);
        e->event.status60.version = s->version;
        e->event.status60.image_size = s->image_size;
        e->event.status60.descr = NULL;
        e->event.status60.time = 0;

        if (uin & 0x40000000)
           e->event.status60.version |= GG_HAS_AUDIO_MASK;

        if (h->length > sizeof(*s)) {
           int len = h->length - sizeof(*s);
           char *buf = malloc(len + 1);

           if (buf) {
              memcpy(buf, (char*) p + sizeof(*s), len);
              buf[len] = 0;
           }

           e->event.status60.descr = buf;

           if (len > 4 && p[h->length - 5] == 0)
              e->event.status60.time = *((int*) (p + h->length - 4));
        }

        break;
     }

     case GG_SEND_MSG_ACK:
     {
      struct gg_send_msg_ack *s = (void *)p;

      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- received a message ack\n");

      if (h->length >= sizeof(*s)) {
         e->type = GG_EVENT_ACK;
         e->event.ack.status = fix32(s->status);
         e->event.ack.recipient = fix32(s->recipient);
         e->event.ack.seq = fix32(s->seq);
      }
      break;
     }

     case GG_PONG:
     {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- received a pong\n");
      sess->last_pong = time(NULL);
      break;
     }

     case GG_USERLIST_REPLY:
     {
        gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received userlist reply\n");

        if (h->length < 1)
           break;

        /* jeśli odpowiedź na eksport, wywołaj zdarzenie tylko
         * gdy otrzymano wszystkie odpowiedzi */
        if (p[0] == GG_USERLIST_PUT_REPLY || p[0] == GG_USERLIST_PUT_MORE_REPLY) {
           if (--sess->userlist_blocks)
              break;

           p[0] = GG_USERLIST_PUT_REPLY;
        }

        if (h->length > 1) {
           char *tmp;
           int len = (sess->userlist_reply) ? strlen(sess->userlist_reply) : 0;
           
           gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "userlist_reply=%p, len=%d\n", sess->userlist_reply, len);
           
           if (!(tmp = realloc(sess->userlist_reply, len + h->length))) {
              gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for userlist reply\n");
              free(sess->userlist_reply);
              sess->userlist_reply = NULL;
              goto fail;
           }

           sess->userlist_reply = tmp;
           sess->userlist_reply[len + h->length - 1] = 0;
           memcpy(sess->userlist_reply + len, p + 1, h->length - 1);
        }

        if (p[0] == GG_USERLIST_GET_MORE_REPLY)
           break;

        e->type = GG_EVENT_USERLIST;
        e->event.userlist.type = p[0];
        e->event.userlist.reply = sess->userlist_reply;
        sess->userlist_reply = NULL;

        break;
      }

     default:
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received unknown packet 0x%.2x\n", h->type);
   }

   free(h);

   return 0;
   
fail:
   free(h);
   return -1;
}

/*
 * gg_watch_fd()
 *
 * funkcja wywoływana, gdy coś się stanie na obserwowanym deskryptorze.
 * zwraca klientowi informację o tym, co się dzieje.
 *
 * - sess - identyfikator sesji.
 *
 * zwraca wskaźnik do struktury gg_event, którą trzeba zwolnić później
 * za pomocą gg_free_event(). jesli rodzaj zdarzenia jest równy
 * GG_EVENT_NONE, należy je olać kompletnie. jeśli zwróciło NULL,
 * stało się coś niedobrego -- albo brakło pamięci albo zerwało
 * połączenie albo coś takiego.
 */
struct gg_event *gg_watch_fd(struct gg_session *sess)
{
   struct gg_event *e;
   int res = 0;
#ifndef _WIN32
   int port;
#endif

   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return NULL;
   }

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_watch_fd(...);\n");

   if (!(e = (void*) malloc(sizeof(*e)))) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- not enough memory\n");
      return NULL;
   }

   e->type = GG_EVENT_NONE;

   switch (sess->state) {
#ifndef _WIN32
      /* Apparantly we will never be in this state as long as we are
        using gaim_proxy_connect instead of gg_login - Herman */
      case GG_STATE_RESOLVING:
      {
         struct in_addr a;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "== GG_STATE_RESOLVING\n");

         if (read(sess->fd, &a, sizeof(a)) < sizeof(a) || a.s_addr == INADDR_NONE) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- resolving failed\n");            

            errno = ENOENT;
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_RESOLVING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;

            close(sess->fd);

            break;
         }
         
         sess->server_ip = a.s_addr;

         close(sess->fd);

         waitpid(sess->pid, NULL, 0);

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- resolved, now connecting\n");
         
         if (gg_http_use_proxy) {
            port = gg_http_proxy_port;
         } else {
            port = GG_APPMSG_PORT;
         };

         if ((sess->fd = gg_connect(&a, port, sess->async)) == -1) {
            struct in_addr *addr = (struct in_addr*) &sess->server_ip;
            
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connection failed, trying direct connection\n");

            if ((sess->fd = gg_connect(addr, GG_DEFAULT_PORT, sess->async)) == -1) {
              gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connection failed, trying https connection\n");
              if ((sess->fd = gg_connect(&a, GG_HTTPS_PORT, sess->async)) == -1) {      
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connect() failed. errno = %d (%s)\n", errno, strerror(errno));

               e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
               e->event.failure = GG_FAILURE_CONNECTING;
               sess->state = GG_STATE_IDLE;
               break;
              }
            }
            sess->state = GG_STATE_CONNECTING_GG;
            sess->check = GG_CHECK_WRITE;
         } else {
            sess->state = GG_STATE_CONNECTING;
            sess->check = GG_CHECK_WRITE;
         }
            
         break;
      }
#endif /* !_WIN32 */
      case GG_STATE_CONNECTING:
      {
         char buf[1024];
         unsigned int res, res_size = sizeof(res);

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "== GG_STATE_CONNECTING\n");

         if (sess->async && (getsockopt(sess->fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &res, &res_size) || res)) {
#if 0
            struct in_addr *addr = (struct in_addr*) &sess->server_ip;
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- http connection failed, errno = %d (%s), trying direct connection\n", res, strerror(res));
            if ((sess->fd = gg_connect(addr, GG_DEFAULT_PORT, sess->async)) == -1) {
              gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connection failed, trying https connection\n");
              if ((sess->fd = gg_connect(addr, GG_HTTPS_PORT, sess->async)) == -1) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connect() failed. errno = %d (%s)\n", errno, strerror(errno));

               e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
               e->event.failure = GG_FAILURE_CONNECTING;
               sess->state = GG_STATE_IDLE;
               break;
              }
            }

            sess->state = GG_STATE_CONNECTING_GG;
            sess->check = GG_CHECK_WRITE;
#else
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- http connection failed, errno = %d\n", res);
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_CONNECTING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
#endif
            break;
         }
         
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- http connection succeded, sending query\n");

         if (gg_http_use_proxy) {
            g_snprintf(buf, sizeof(buf) - 1,
               "GET http://" GG_APPMSG_HOST "/appsvc/appmsg2.asp?fmnumber=%lu&version=%s&lastmsg=0 HTTP/1.0\r\n"
               "Host: " GG_APPMSG_HOST "\r\n"
               "User-Agent: " GG_HTTP_USERAGENT "\r\n"
               "Pragma: no-cache\r\n"
               "\r\n", sess->uin, gg_urlencode(GG_DEFAULT_CLIENT_VERSION));
         } else {
            g_snprintf(buf, sizeof(buf) - 1,
               "GET /appsvc/appmsg2.asp?fmnumber=%lu&version=%s&lastmsg=0 HTTP/1.0\r\n"
               "Host: " GG_APPMSG_HOST "\r\n"
               "User-Agent: " GG_HTTP_USERAGENT "\r\n"
               "Pragma: no-cache\r\n"
               "\r\n", sess->uin, gg_urlencode(GG_DEFAULT_CLIENT_VERSION));
         };

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "=> -----BEGIN-HTTP-QUERY-----\n%s\n=> -----END-HTTP-QUERY-----\n", buf);
         if (write(sess->fd, buf, strlen(buf)) < strlen(buf)) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- sending query failed\n");
            errno = EIO;
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_WRITING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            break;
         }

         sess->state = GG_STATE_READING_DATA;
         sess->check = GG_CHECK_READ;

         break;
      }

      case GG_STATE_READING_DATA:
      {
         char buf[1024], *tmp, *host;
         int port = GG_DEFAULT_PORT;
         struct in_addr a;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "== GG_STATE_READING_DATA\n");

         gg_read_line(sess->fd, buf, sizeof(buf) - 1);
         gg_chomp(buf);
   
         gg_debug(GG_DEBUG_TRAFFIC, "-- got http response (%s)\n", buf);
         if (strncmp(buf, "HTTP/1.", 7) || strncmp(buf + 9, "200", 3)) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- but that's not what we've expected\n");

            errno = EINVAL;
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_INVALID;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            break;
         }
   
         while (strcmp(buf, "\r\n") && strcmp(buf, ""))
            gg_read_line(sess->fd, buf, sizeof(buf) - 1);

         gg_read_line(sess->fd, buf, sizeof(buf) - 1);
         gg_chomp(buf);
   
         close(sess->fd);
   
         gg_debug(GG_DEBUG_TRAFFIC, "-- received http data (%s)\n", buf);
                  
         /* analizujemy otrzymane dane. */
         tmp = buf;
         
         while (*tmp && *tmp != ' ')
                tmp++;
            while (*tmp && *tmp == ' ')
                tmp++;
            host = tmp;
            while (*tmp && *tmp != ' ')
                tmp++;
            *tmp = 0;

         if ((tmp = strchr(host, ':'))) {
            *tmp = 0;
            port = atoi(tmp+1);
         }

         a.s_addr = inet_addr(host);
         sess->server_ip = a.s_addr;

#if 0
         /* We need to watch this non-blocking socket so lets use gaim_proxy_connect 
           in gg.c - Herman */
         if((sess->fd = gg_connect(&a, port, sess->assync)) == -1) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connection failed, trying https connection\n");
            if ((sess->fd = gg_connect(&a, GG_HTTPS_PORT, sess->async)) == -1) {
              gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connection failed, errno = %d (%s)\n", errno, strerror(errno));

              e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
              e->event.failure = GG_FAILURE_CONNECTING;
              sess->state = GG_STATE_IDLE;
              break;
            }
         }
#else
         sess->port = port;
#endif
         sess->state = GG_STATE_CONNECTING_GG;
         sess->check = GG_CHECK_WRITE;
      
         break;
      }

      case GG_STATE_CONNECTING_GG:
      {
         unsigned int res, res_size = sizeof(res);

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "== GG_STATE_CONNECTING_GG\n");

         if (sess->async && (getsockopt(sess->fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &res, &res_size) || res)) {
            struct in_addr *addr = (struct in_addr*) &sess->server_ip;

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connection failed, trying https connection\n");
            if ((sess->fd = gg_connect(addr, GG_HTTPS_PORT, sess->async)) == -1) {
              gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connection failed, errno = %d (%s)\n", errno, strerror(errno));
              
              e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
              e->event.failure = GG_FAILURE_CONNECTING;
              sess->state = GG_STATE_IDLE;
              break;
            }
         }

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- connected\n");
         
         sess->state = GG_STATE_READING_KEY;
         sess->check = GG_CHECK_READ;

         break;
      }

      case GG_STATE_READING_KEY:
      {
         struct gg_header *h;        
         struct gg_welcome *w;
         struct gg_login60 l;
         unsigned int hash;
         char *password = sess->password;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "== GG_STATE_READING_KEY\n");

         if (!(h = gg_recv_packet(sess))) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- gg_recv_packet() failed. errno = %d (%s)\n", errno, strerror(errno));
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_READING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            close(sess->fd);
            break;
         }
   
         if (h->type != GG_WELCOME) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- invalid packet received\n");

            free(h);
            close(sess->fd);
            errno = EINVAL;
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_INVALID;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            break;
         }
   
         w = (struct gg_welcome *)((void *)h + sizeof(struct gg_header));
         w->key = fix32(w->key);
         
         hash = gg_login_hash(password, w->key);
   
         gg_debug(GG_DEBUG_DUMP, "%%%% klucz serwera %.4x, hash hasła %.8x\n", w->key, hash);
   
         free(h);

         free(sess->password);
         sess->password = NULL;
   
         l.uin = fix32(sess->uin);
         l.hash = fix32(hash);
         l.status = fix32(sess->initial_status ? sess->initial_status : GG_STATUS_AVAIL);
         l.version = fix32(0x20);
         l.local_ip = 0;
         l.local_port = 0;
   
         gg_debug(GG_DEBUG_TRAFFIC, "-- sending GG_LOGIN packet\n");

         if (gg_send_packet(sess, GG_LOGIN60, &l, sizeof(l), NULL, 0) == -1) {
            gg_debug(GG_DEBUG_TRAFFIC, "-- oops, failed. errno = %d (%s)\n", errno, strerror(errno));

            close(sess->fd);
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_WRITING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            break;
         }
   
         sess->state = GG_STATE_READING_REPLY;

         break;
      }

      case GG_STATE_READING_REPLY:
      {
         struct gg_header *h;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "== GG_STATE_READING_REPLY\n");

         if (!(h = gg_recv_packet(sess))) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- recv_packet failed\n");
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_READING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            close(sess->fd);
            break;
         }
   
         if (h->type == GG_LOGIN_OK) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- login succeded\n");
            e->type = GG_EVENT_CONN_SUCCESS;
            sess->state = GG_STATE_CONNECTED;
            free(h);
            break;
         }

         if (h->type == GG_LOGIN_FAILED) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- login failed\n");
            e->event.failure = GG_FAILURE_PASSWORD;
            errno = EACCES;
         } else {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- invalid packet\n");
            e->event.failure = GG_FAILURE_INVALID;
            errno = EINVAL;
         }

         e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
         sess->state = GG_STATE_IDLE;
         close(sess->fd);
         free(h);

         break;
      }

      case GG_STATE_CONNECTED:
      {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "== GG_STATE_CONNECTED\n");

         if ((res = gg_watch_fd_connected(sess, e)) == -1) {

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "-- watch_fd_connected failed. errno = %d (%s)\n", errno, strerror(errno));

            if (errno == EAGAIN) {
               e->type = GG_EVENT_NONE;
               res = 0;
            } else
               res = -1;
         }
         break;
      }
   }

   if (res == -1) {
      free(e);
      e = NULL;
   }

   return e;
}

/*
 * Local variables:
 * c-indentation-style: k&r
 * c-basic-offset: 8
 * indent-tabs-mode: notnil
 * End:
 *
 * vim: shiftwidth=8:
 */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index